Algemene voorwaarden

Dienstverleningsovereenkomst van Gosmart B.V.

Voordat u de overeenkomst aanvaardt, wordt u geacht de gehele inhoud van de overeenkomst grondig te lezen en de voorwaarden ervan volledig te kennen, met name de beperkende clausules of uitzonderingen. Beperkende clausules of uitzonderingen zijn vetgedrukt of anderszins gemarkeerd om uw aandacht te trekken. In geval van twijfel over de voorwaarden van de Overeenkomst, neem dan contact op met de relevante bedrijfsafdeling van Please enter the company name. U mag de dienst niet gebruiken voordat u alle voorwaarden van de overeenkomst, relevante overeenkomsten en regels, enz. hebt gelezen en aanvaard. Zodra u "akkoord gaat en de Overeenkomst indient" (zie registratiepagina voor gedetailleerde bewoordingen) en de registratieprocedure voltooit, of u de dienst in welke vorm dan ook gebruikt, wordt u geacht de beperking van de Overeenkomst en bovenstaande regels te hebben gelezen en ermee in te stemmen. In geval van schending van de overeenkomst heeft Please enter the company name het recht de dienst eenzijdig voor u te beperken, op te schorten of te beëindigen. De Service Overeenkomst (hierna te noemen "de Overeenkomst") wordt ondertekend door u en Gosmart B.V. . Het omvat (maar is niet beperkt tot) Gosmart B.V. Privacybeleid en andere inhoud. In geval van wijziging zal Gosmart B.V. dit aankondigen door middel van het versturen van een bericht via de gelicentieerde software zonder verdere kennisgeving. Na bekendmaking worden de gewijzigde overeenkomst en regels automatisch onderdeel van de overeenkomst, zonder verdere kennisgeving aan u voor uw toestemming. In geval van bezwaar tegen dergelijke wijzigingen dient u het gebruik van de dienst van Gosmart B.V. te staken; blijft u deze gebruiken, dan wordt dit geacht dat u geen bezwaar heeft tegen de gewijzigde regels en zich daaraan zult houden.

Definitie van Termen

Gelicentieerde software verwijst naar een door Gosmart B.V. ontwikkeld softwaresysteem, gedownload en geïnstalleerd en toegepast in gespecificeerde mobiele terminals van het systeem.
1.2 Diensten verwijzen naar diensten die door Gosmart B.V. en haar leveranciers voor u worden geleverd. U kunt dergelijke diensten gebruiken op de mobiele terminal met de gelicentieerde software.

Dienst

2.1 Gosmart B.V. biedt u intelligente life equipment management diensten aan, op basis waarvan u de intelligente terminals op het smart platform van Gosmart B.V. en haar leveranciers via het GOsmart B.V. Control, en interlinking tussen intelligente apparatuur kunt realiseren. De inhoud van de dienst omvat beheer van intelligente apparatuur, koppeling van scènes en analyserapport, enz. Deze functies kunnen worden geoptimaliseerd of gewijzigd op basis van veranderingen in de vraag van gebruikers of het oordeel van de dienstverlener, en de dienstverlening kan worden opgeschort wegens regelmatig of onregelmatig onderhoud.

Omvang van dienst

3.1 De bedrijfsnaam geeft u het recht om het product op basis van deze software te gebruiken.
3.2 Het is u verboden het product in licentie te geven, te verkopen, te leasen, over te dragen, uit te geven in welke vorm dan ook, of het product te gebruiken voor andere commerciële doeleinden.
3.3 Als gevolg van beperkingen op het platform voor softwareaanpassing en terminals, kunt u de gelicentieerde software alleen gebruiken op het geautoriseerde systeemplatform en de geautoriseerde terminal; als u de gelicentieerde software op andere terminalapparatuur installeert, kan dit uw hardware of softwarefunctie beschadigen.
3.4 U erkent dat de gelicentieerde software alleen mag worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en dat de installatie, toepassing en uitvoering van de gelicentieerde software verboden is. Indien dergelijke commerciële exploitatie noodzakelijk is, dient voorafgaande schriftelijke toestemming en toestemming van GOsmart B.V. te worden verkregen.
3.5 Gosmart B.V. en haar leveranciers kunnen de gelicentieerde software of relevante functies van tijd tot tijd wijzigen, upgraden of overdragen en nieuwe functies of diensten toevoegen in het gelicentieerde softwaresysteem. Indien met voornoemde nieuwe functies of diensten geen afzonderlijke overeenkomsten zijn gesloten, heeft u recht op de desbetreffende functies en diensten, waarop eveneens de overeenkomst van toepassing is.
3.6 U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, integriteit en wettigheid van de ingevoerde gegevens en de wettigheid van de wijze waarop u de gegevens verkrijgt, en u dient van tijd tot tijd een back-up van gegevens en informatie te maken. U draagt alle risico's voor beschadiging en verlies van dergelijke informatie.
3.7 U dient uw accountnummer en wachtwoord goed te bewaren. In geval van een veiligheidslek voor uw account (inclusief maar niet beperkt tot onthulling van het gebruikerswachtwoord), zult u GOsmart B.V. hiervan tijdig op de hoogte stellen, waarna Gosmart B.V. u zal bijstaan bij het nemen van relevante maatregelen. Anders worden alle gedragingen met betrekking tot uw account door u gedragen en draagt u alle verantwoordelijkheden.

Een derde partij

4.1 U erkent dat bepaalde diensten van Gosmart B.V. en haar leveranciers gebaseerd zijn op software of diensten van een derde partij. Dergelijke dienst is ingesteld om uw toepassing te vergemakkelijken en noodzakelijke wettelijke toestemming is verkregen van de derde partij.
4.2 Het product bevat bepaalde informatie en diensten van derden. Gosmart B.V. en haar leveranciers controleren noch dragen verantwoordelijkheid voor informatie en diensten van de derde partij.
4.3 U erkent dat Gosmart B.V. en haar leveranciers niet kunnen garanderen dat de gelicentieerde software altijd dergelijke diensten gebruikt of bevat, of dat in de toekomst andere door dezelfde derde geleverde software zal worden gebruikt. Evenzo kan zij gebruik maken van soortgelijke diensten die door een andere derde worden geleverd. Bij toepassing zijn de voornoemde overeenkomstige software of diensten onderworpen aan deze overeenkomst.

Toepassingsnorm van de dienst

5.1 U dient de gelicentieerde software op een normale manier te gebruiken. De volgende manieren zijn in strijd met de toepassingsnorm:
1) Computervirussen, wormen, kwaadaardige codes of software die opzettelijk het computersysteem of de gegevens beschadigen of wijzigen, verspreiden of delen;
2) Informatie of gegevens van andere gebruikers verzamelen zonder toestemming, bijvoorbeeld e-mailadres en dergelijke;
3) Het product op een kwaadaardige manier automatisch gebruiken, waardoor de server overbelast wordt, of de webserver en netwerkverbindingen op een andere manier verstoren of beschadigen.
4) Proberen servergegevens of communicatiegegevens van het product te bezoeken zonder toestemming;
5) De productietoepassing van andere gebruikers verstoren of beschadigen.
5.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat:
1) Gosmart B.V. zal vaststellen of u al dan niet betrokken bent bij overtreding van bovenstaande normen, en uw applicatielicentie opschorten of beëindigen volgens de vaststellingsresultaten of andere beperkingen nemen volgens afspraken.
2) Gosmart B.V. zal bij het gebruik van de gelicentieerde software direct informatie verwijderen die in strijd is met de wet, of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen, of in strijd is met de door u afgegeven overeenkomst.
3) Indien een derde partij schade lijdt als gevolg van uw inbreuk op de toepassingsnormen, draagt u zelfstandig de juridische verantwoordelijkheid in uw naam en beschermt en vrijwaart u GOsmart B.V. van verliezen of bijkomende kosten die daaruit voortvloeien. Anders heeft GOsmart B.V. het recht schadevergoeding te eisen.
4) Indien GOsmart B.V. en haar leveranciers schade lijden als gevolg van uw inbreuk op relevante wetgeving of de Overeenkomst, dient u GOsmart B.V. en haar leveranciers schadeloos te stellen voor verliezen en (of) onkosten die daaruit voortvloeien.

Norm voor informatie-inhoud

6.1 U belooft dat u geen handelingen in strijd met de wet of onbehoorlijk gedrag zult verrichten door gebruik te maken van de dienst, dergelijke handelingen en gedragingen omvatten (maar zijn niet beperkt tot):
6.1.1 Het uploaden, overdragen of delen van informatie met een van de volgende inhoud:
1) Tegen de grondbeginselen bepaald in de Grondwet;
2) De staatsveiligheid in gevaar brengen, staatsgeheimen onthullen, de staatsmacht ondermijnen en de eenheid van de staat saboteren;
3) aantasting van de eer en het voordeel van de staat
4) Het aanzetten tot nationale haat en discriminatie en het saboteren van de nationale eenheid;
5) Het vernietigen van het religieuze beleid van de staat en het bepleiten van ketterij en feodalistisch bijgeloof;
6) Het verspreiden van geruchten, het verstoren van de sociale orde en het vernietigen van de sociale stabiliteit;
7) Het verspreiden van obsceniteit, porno, gokken, geweld, moord en terreur of het aanzetten tot een misdaad;
8) Het beledigen of belasteren van anderen en het schenden van de wettelijke rechten en belangen van anderen;
9) Bevattende inhoud van bedrog, fraude, schade, bedreiging, inbreuk op andermans privacy, intimidatie, inbreuk, laster, grofheid, onfatsoenlijkheid of moreel verwerpelijke inhoud;
10) die andere inhoud bevat die beperkt of verboden is door toepasselijke wetten, voorschriften, regels, bepalingen en andere wettelijke normen.

Privé beleid en gegevens

7.1 Het is voor Gosmart B.V. van cruciaal belang om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Gosmart B.V. stelt een Gosmart B.V. Privacy Policy op, waarin de inhoud met betrekking tot eigendom en bescherming van intellectueel eigendom, verzameling, gebruik, delen, opslag en bescherming, etc. van uw informatie wordt bekendgemaakt. U wordt aangeraden het privacybeleid van Gosmart B.V. grondig te lezen.

Uitzonderingclausules

8.1 Tenzij anders bepaald in wet- en regelgeving, zal Please enter the company name zijn best doen om de veiligheid, geldigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gelicentieerde software en betrokken technologieën en informatie te waarborgen, maar Please enter the company name is niet in staat om hetzelfde te garanderen als gevolg van beperkingen door de tegenwoordig beschikbare technologieën.
8.2 U begrijpt dat Please enter the company name niet verantwoordelijk is voor directe of indirecte verliezen veroorzaakt door overmacht en verzuim van een derde partij.
8.3 U bent verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of incidenteel of indirect letsel veroorzaakt door of gerelateerd aan een van de volgende ongevallen: 1) Een derde partij gebruikt de gelicentieerde software of wijzigt uw gegevens zonder toestemming; 2) Kosten en verliezen veroorzaakt door het gebruik van de gelicentieerde software; 3) Uw verkeerde interpretatie van de gelicentieerde software; 4) Andere verliezen gerelateerd aan gelicentieerde software veroorzaakt door redenen die niet toe te schrijven zijn aan Please enter the company name.
8.4 Alle andere software onder licentie die niet door Please enter the company name is ontwikkeld en uitgebracht of waarvan de ontwikkeling en vrijgave niet door Please enter the company name is toegestaan, is illegale software. Het downloaden, installeren en gebruiken van dergelijke software kan onvoorspelbare risico's met zich meebrengen. Please enter the company name is vrij van juridische verantwoordelijkheden en geschillen die hieruit voortvloeien en Please enter the company name heeft het recht om applicatielicenties en/of andere diensten op te schorten of te beëindigen.
8.5 U bent ervan op de hoogte dat het gebruik van Please enter the company name en het smart platform van haar leverancier gepaard gaat met internetdiensten, die door onstabiele factoren in alle verbindingen kunnen worden beïnvloed. Hoewel Please enter the company name voorzorgsmaatregelen heeft genomen, kan de dienst worden opgeschort, beëindigd, vertraagd, last hebben van applicatiebeperking of applicatiestoring als gevolg van inherente defecten van internet en e-communicatie, alsmede factoren buiten redelijke controle van enige partij bij de overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot brand, overstroming, terroristische aanslag, pest, natuurrampen, oproer, terminalvirus, hackeraanval, netwerkstoring en terminalstoring). U stemt er hierbij mee in om bovenstaande risico's te dragen en gaat ermee akkoord dat Please enter the company name vrij is van elke verantwoordelijkheid wanneer de normale werking van de diensten wordt beïnvloed door het optreden van bovenstaande risico's.

Beëindiging van de overeenkomst en schending van de overeenkomst

9.1 U dient te begrijpen dat u de gelicentieerde software zult gebruiken volgens de toegestane omvang, de intellectuele eigendom van software en inhoud in de software zult respecteren en de verplichtingen volgens de overeenkomst zult nakomen wanneer u de diensten van Gosmart B.V. gebruikt. Gosmart B.V. zal de toepassingslicentie beëindigen indien u wezenlijk in strijd met de Overeenkomst handelt.
9.2 Uw toepassing van de software is afhankelijk van ondersteunende diensten die door aan Gosmart B.V. gelieerde ondernemingen worden geleverd. Schending van voorwaarden, overeenkomsten, regels, opzeggingen en andere relevante voorschriften van Gosmart B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen kan leiden tot storing in het normale gebruik van de gelicentieerde software, in welk geval Gosmart B.V. gerechtigd is de applicatielicentie te beëindigen, of maatregelen te nemen om uw applicatielicentie of andere door Gosmart B.V. gecontroleerde rechten en belangen te beperken zoals overeengekomen in de Overeenkomst, met inbegrip van opschorting of beëindiging van uw applicatielicentie.
9.3 In geval van schending door u van de Overeenkomst of andere met Gosmart B.V. gesloten overeenkomsten, hebben Gosmart B.V. en haar leveranciers het recht om de gelieerde ondernemingen daarvan in kennis te stellen en hen te verplichten beperkende maatregelen te nemen ten aanzien van uw rechten en belangen, waaronder begrepen het verplichten van gelieerde ondernemingen tot opschorting of beëindiging van het geheel of gedeeltelijk leveren van diensten aan u, en het wettelijk bekendmaken van uw schending van de overeenkomst op websites die door hen worden beheerd of feitelijk worden gecontroleerd.
9.4 De gelicentieerde software wordt gedownload van het downloadplatform en u dient zich te houden aan de bepalingen van het downloadplatform, het systeemplatform en de terminalfabricage inzake toepassingswijzen en beperkingen van de gelicentieerde software. Indien bovengenoemde derde partij bevestigt dat u de overeenkomst schendt en behandeling door Gosmart B.V. en haar leverancier vereist is, kan Gosmart B.V. op verzoek van de derde partij uw applicatielicentie beëindigen.
9.5 Bij beëindiging van de applicatielicentie dient u het gebruik van de gelicentieerde software te staken en alle kopieën te vernietigen.
9.6 U dient alle verantwoordelijkheden voor schadevergoeding te dragen indien Gosmart B.V. en andere gebruikers schade lijden als gevolg van uw schending van voorwaarden in de Overeenkomst.

Toepasselijk recht en scheidbaarheid

10.1 Effectiviteit, uitleg, wijziging, uitvoering en geschillenbeslechting van de Overeenkomst zijn onderworpen aan Nederlands recht. Indien geen relevante wet- en regelgeving beschikbaar is, wordt verwezen naar de algemene internationale handelsgebruiken en (of) industriële praktijken.
10.2 Geschillen voortvloeiende uit of in verband met de Overeenkomst kunnen door u en Gosmart B.V. in der minne worden geschikt of ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam waar de Overeenkomst is ondertekend.
10.3 Wanneer enige bepaling van de Overeenkomst door een dergelijke rechter als ongeldig wordt beoordeeld, zal dit de effectiviteit van andere bepalingen of enig onderdeel daarvan niet beïnvloeden en zullen u en Gosmart B.V. de geldige bepalingen te goeder trouw uitvoeren.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ( Gosmart B.V., Warwickstraat 15a - Steenbergen - 4651SX - Nederland, support@gosmart.eu, +31 88 202 38 00.) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.